Karma Mobil använder "cookies". Genom fortsatt användande av webbplatsen godkänner dessa cookies. Mer information

Karma Mobil’s Allmänna Villkor

Nedan listas ord och benämningar med tillhörande beskrivning som används i de allmänna villkoren.
 • Abonnemang. Avser den tjänst som Karma Mobil erbjuder till privatpersoner för att kunna ringa, skicka SMS/MMS eller surfa. I abonnemanget kan även tilläggstjänster ingå, exempel på dessa finns beskrivet under ”Tilläggstjänster”.
 • Aktiveringsdatum. Avser den dag som kunden önskar att abonnemanget ska börja gälla från eller tidigast möjliga dag därefter.
 • Avtalet. Avtalet mellan Karma Mobil AB och kunden består av de Allmänna villkoren, villkoren för betalning och leverans, orderbekräftelsen samt prislistan.
 • Karma Mobil. Företaget Karma Mobil AB med organisationsnummer 559197-8183
 • Kunden. Myndig privatperson som är folkbokförd i Sverige och som tecknat avtal med Karma Mobil för dess tjänster.
 • Kundtjänst. Karma Mobils kundtjänst nås på telefonnummer 010-750 05 25 eller e-post kontakt@karmamobil.se samt chat via www.karmamobil.se
 • Mobilnätet. Karma Mobil äger inget eget telenät utan hyr av annan nätägare.
 • Orderbekräftelse. Vid köp av abonnemang skickas en bekräftelse till kunden när beställningen godkänts. I denna framgår bland annat vilken tjänst som avses och till vilket pris.
 • Portering. När en kund vill ta med sig sitt befintliga nummer från tidigare operatör kan detta flyttas till det nya abonnemanget hos Karma Mobil.
 • Prislista. På Karma Mobils hemsida finns gällande prislistor för aktuella tjänster och produkter.
 • Tilläggstjänster. Karma Mobil erbjuder olika tilläggstjänster via våra samarbetspartners som kunden kan välja att teckna.
Det här betyder:

Förklarande text till vad som händer när en beställning läggs.

Det abonnemang som Kunden har beställt enligt avtalet ska levereras av Karma Mobil. Om det finns motstridiga uppgifter mellan dokumenten i avtalet gäller dessa i följande prioriteringsordning: 1. Orderbekräftelse, 2. Prislistan och 3. Allmänna Villkor. När ett avtal har tecknats med särskilda villkor, t.ex. kampanjpris och detta har accepterats av kunden så gäller detta i första hand. Karma Mobil har rätt att sälja hela eller delar av sin verksamhet till annan part utan att avtalet mellan Karma Mobil och kunden upphör att gälla.
Det här betyder:

Här listas de styrande dokumenten

Beställning

Beställning av abonnemang och tjänster sker via www.karmamobil.se alternativt genom att kontakta vår kundtjänst på telefon 010-750 05 25

Vid en beställning förbehåller sig Karma Mobil rätten utföra en kreditupplysning. Detta gör vi för att säkerställa att beställaren exempelvis är myndig och kan betala för abonnemanget.

Vid beställning skickas en orderbekräftelse ut. Har kunden angivit en e-postadress används denna för utskicket. Om inte, postas bekräftelsen med ordinarie brev till folkbokföringsadressen.

Godkännande av beställning

När orderbekräftelsen skickats är avtalet mellan Karma Mobil och kunden bindande. Skulle en kreditupplysning ge indikationer på att kunden inte kan betala för sitt abonnemang eller inte är myndig, har Karma Mobil rätten att neka beställningen. Om så skulle ske, meddelas kunden snarast möjligt.

Karma Mobil har rätten att häva en beställning om det finns indikationer på att beställningen innehåller uppenbara felaktigheter eller att syftet med beställningen är att omgående flytta s.k. "Guldnummer" till annan operatör.
Aktivering

Under beställningsförfarandet anger kunden önskat aktiveringsdatum. I händelse av att kunden önskar flytta med sitt nummer från tidigare mobiloperatör är datumet för aktivering även porteringsdatum. Om det av någon anledning finns hinder för att utföra flytten vid det önskade datumet, sker flytten tidigast möjliga nästkommande dag. SIM-kort och information skickas till kundens folkbokföringsadress senast 2-3 dagar innan aktiveringsdagen. Om leveransen mot förmodan blir försenad och kunden inte godkänner det nya leveransdatumet äger kunden rätt att häva avtalet.

Flytt av nummer

När kunden begärt om portering (flytt av nummer) av sitt telefonnummer från tidigare operatör kan detta endast ske när det inte finns någon bindningstid hos den tidigare operatören. Om det finns bindningstid ansvarar kunden för att avsluta abonnemanget hos den tidigare operatören och själv stå för eventuella merkostnader. Vilka villkor som gäller hos den tidigare operatören är kundens ansvar att ta reda på. En portering kan ibland misslyckas, mestadels på grund av att det finns en gällande bindningstid. Om så är fallet kommer Karma Mobil att informera kunden om orsaken. Karma Mobil äger rätten att avsluta avtalet mellan kunden och Karma Mobil om porteringen misslyckas flertalet gånger eller kunden inte går att nå.

Det här betyder:

Beskrivning av vad som händer vid en beställning

Abonnemanget
Med ett abonnemang hos Karma Mobil ges tillgång till mobilnätet och kunden kan då hantera samtal, SMS/MMS samt surfa med sin mobiltelefon. Förbrukningsmängd och eventuella tilläggstjänster framgår av orderbekräftelsen. Det kan finnas begränsningar i kundens mobiltelefon som gör att vissa tjänster inte går att nyttja som tänkt. Det kan t.ex. röra sig om äldre mobiltelefoner som inte har stöd för dagens teknik. Vilken mobiltelefon som kunden väljer att använda är kundens ansvar.
Karma Mobils ansvar
Karma Mobil ansvarar för att förse kunden med ett SIM-kort, koder och telefonnummer för att abonnemanget ska fungera. Om det föreligger anledning har Karma Mobil rätten att förse kunden med exempelvis ett nytt SIM-kort. Detta kan exempelvis ske vid ett teknikskifte. Detta byte utförs utan någon merkostnad för kunden. Karma Mobil är inte själva ägare av mobilnätet utan hyr in sig i andra operatörers mobilnät. Karma Mobil har rätt att på eget beslut byta leverantör av mobilnät. I det fallet kommer kunden bli informerad samt bli tilldelad ett nytt SIM-kort som behöver sättas in i mobiltelefonen för att tjänsten ska fortsätta att fungera.
Störningar
Karma Mobil arbetar för att hålla en så hög kvalitet som möjligt men kan inte garantera att störningar kan förekomma. Störningar kan bero på den täckning som finns på platsen som kunden befinner sig på. Det kan även förekomma överbelastning av nätet. Om felet beror på Kama Mobil kan kunden ha rätt till ersättning. Storleken på ersättningen beror på störningens omfattning och betalas normalt ut genom ett avdrag på kundens nästkommande faktura.
Ersättning
Ersättningen baseras på en procentsats av kundens fasta månadsavgift den månad som störningen gällde och från det att kunden har gjort en felanmälan. Ersättning erläggs enligt följande modell:
 • 5-10 dagars störning = 20%
 • 10-15 dagars störning = 50%
 • Mer än 15 dagars störning = 100%
Karma Mobil betalar inte ut ersättning per automatik utan kunden måste inkomma med en felanmälan senast två månader från dess inträffande. Ingen annan ersättning än ovan beskrivna procentsatser erläggs.
Det här betyder:

När du köper ett abonnemang, vad ingår då?

Surfmängd
Hur mycket surf (datatrafik) som kan nyttjas av kunden varje månad framgår av orderbekräftelsen. Outnyttjad surf efter månadens slut blir per automatik förbrukad och sparas inte till nästa månad. Den upphör även när abonnemanget avslutas eller stängs av. Skulle den surf som ingår i abonnemanget inte räcka hela månaden har kunden möjlighet att köpa till en extra pott alternativt uppgradera abonnemanget. Vid köp av extra pott gäller den till dess den är förbrukad eller som längst till innevarande månadsslut.
Det här betyder:

Förklarar hur surfmängden hanteras i ditt abonnemang

Roaming inom EU/EES

För att nyttja ett mobilabonnemang inom EU/EES ska kunden ha sin normala hemvist i, eller i väsentlig omfattning befinna sig i Sverige.

Karma Mobil har rätten att kräva dokument av kunden för att styrka att så är fallet.

Fair Usage Policy
Mängden data som ingår mobilabonnemangen för vistelse i annat EU/EES land är begränsad. Hur mycket som ingår i respektive abonnemang finns beskrivet i prislistan. Rätten att använda mobilabonnemanget i utländska operatörers mobilnät inom EU/EES utan att erlägga extra roaming avgifter gäller förutsatt att:
 • Vistelsen i annat EU/EES land understiger 50% av tiden under en rullande 4-månaders period och/eller
 • Trafiken (samtal, sms, mms, data) som nyttjas i annat EU/EES land understiger 50% av periodens totala förbrukning.
När brytpunkten nås informeras kunden via SMS att extra avgifter kommer att debiteras. Extra avgifter kan också tas ut om kundens mobiltelefon kopplar upp sig mot satellit eller ett angränsande land som inte ingår i EU/EES. Samtal till betalnummer debiteras även extra för.
Det här betyder:

Hur kan jag använda mitt abonnemang när jag reser i Europa?

Kunden är skyldig att betala för de avgifter som Karma Mobil debiterar för abonnemanget och dess nyttjande. Betalningsskyldighet gäller från aktiveringsdatumet och priset består vanligtvis av en fast och en rörlig del. Den fasta delen är själva abonnemangskostnaden och den förbrukning som ingår i denna. Eventuell förbrukning utöver vad som ingår (exempelvis samtal från Sverige till internationella destinationer) är den rörliga delen. Priserna för den rörliga delen återfinns i prislistan. Samtliga priser är i svenska kronor (SEK) och inkluderar lagstadgad moms.   Karma Mobil har även rätt att stänga av abonnemanget vid försenad eller utebliven betalning. Om en avstängning föreligger ska Karma Mobil informera kunden om detta inom rimlig tid. Ett avstängt abonnemang innebär att de tjänster som ingår i abonnemanget helt eller delvis inte går att nyttja. Betalningsskyldigheten gäller även för den tid som abonnemanget varit avstängt.  
Faktureringsmetoder
Karma Mobil erbjuder flertalet faktureringsmetoder; kortbetalning, e-faktura, autogiro eller pappersfaktura. Vid val av pappersfaktura har Karma Mobil AB rätten att ta ut en fakturaavgift. Vid kort, autogiro eller e-faktura utgår ingen fakturaavgift.  
Fasta avgifter
Fakturering av kunder sker månatligen i förskott. Fakturering sker under första veckan varje månad och fakturan förfaller till betalning den sista dagen i månaden. Detta innebär att periodens månatliga avgifter ska vara betalda innan perioden inleds.  
Rörliga avgifter
Rörliga avgifter faktureras i efterskott på fakturan som produceras efter att förbrukningen uppstått.  
Betalning med kort
När kunden valt att betala sina avgifter med kort sker dragningen från kortet samma dag alternativt dagen efter som fakturan har blivit utställd. För den månad som abonnemanget aktiverades debiteras kunden för perioden från aktiveringsdagen till sista dagen i innevarande månad. Dragningen från kortet initieras samma dag alt. nästkommande dag efter att abonnemanget har börjat gälla och fakturan har ställts ut.  
Betalning mot faktura
Har kunden valt andra betalningsalternativ ska betalning ske senast på fakturans förfallodatum och anses vara fullgjord när betalningen registrerats på Karma Mobils bankgiro. Erläggs betalning på annat sätt än de sätt som angivs på fakturan kan registreringen av denna försenas. Karma Mobil äger rätt att debitera kunden dröjsmålsränta, påminnelse- och inkassoavgifter vid försenad betalning. Första fakturan som skapas kan omfatta även del av aktiveringsmånaden. Exempel: abonnemanget aktiveras 15/1. Första fakturan skapas och skickas till kund första dagen i Februari och innehåller då avgifter från 15/1 till 31/3. Är faktura valt som betalningsalternativ kan Karma Mobil AB att göra en kreditupplysning på kunden. Vid negativt besked har Karma Mobil AB rätten att neka kunden att teckna ett abonnemang.  
Det här betyder:

Här beskrivs hur avgifterna faktureras och olika betalningsalternativ för dig som kund.

Kunden ansvarar för att abonnemanget inte används av obehörig person. I det fall abonnemanget nyttjats av obehörig står kunden fortfarande kvar som betalningsansvarig.
Borttappat SIM-kort eller koder
Skulle kundens SIM-kort eller koder tappas bort är kunden skyldig att anmäla detta till Karma Mobil omgående. Om abonnemanget spärras p.g.a. borttappat SIM-kort är kunden fortsatt betalningsskyldig för abonnemangets fasta avgifter.
Annan brukare av abonnemanget
I de fall kunden har beställt abonnemang till en familjemedlem eller nära vän står kunden som ansvarig för allt som rör abonnemanget (exempelvis förbrukning och avgifter). Kunden kan dock välja att spärra abonnemanget från extra kostnader exempelvis betalsamtal för att på så sätt kontrollera förbrukningen. Karma Mobils abonnemang levereras utan sådan spärr aktiverad.
Uppdatering av uppgifter
Kunden ansvarar under avtalets gällande att hålla Karma Mobil uppdaterade med sådan information som krävs för att upprätthålla avtalet, exempelvis adressändring.
Missbruk eller extremt nyttjande
Nyttjas abonnemanget på ett sätt som bryter mot gällande lag står kunden som ensamt ansvarig. Avtalet för abonnemanget förutsätter ett nyttjande som kan anses vara normalt för en privatperson. Om kunden bryter mot sitt ansvar har Karma Mobil rätten att avsluta abonnemanget och häva avtalet. Om abonnemanget används på ett sätt som strider mot avtalet och därmed orsakar Karma Mobil skada kan Karma Mobil kräva kunden på ersättning.
Det här betyder:

Här förklaras vad du som kund bör tänka på gällande hantering av abonnemang och telefon.

Ingen bindningstid
Abonnemangen som Karma Mobil erbjuder har ingen bindningstid utan kan sägas upp per det datum som kunden önskar.
Återstående avgifter
I det fall det finns rörliga avgifter som inte fakturerats vid avtalets upphörande äger Karma Mobil rätten att debitera dessa i efterhand. Gällande abonnemangsavgiften som avser den månad som abonnemanget upphör, ska den erläggas till fullo. Avdrag för eventuellt resterande dagar under månaden som abonnemanget inte var aktivt utgår ej.
Tillvägagångssätt vid uppsägning
Kund kan be annan operatör om att flytta över aktuellt telefonnummer per ett specifikt datum. Förutsatt att det inte föreligger några hinder för flytten, blir det datum som har angivits för flytt (porteringsdatum) samma datum som abonnemanget avslutas hos Karma Mobil. Kunden kan också säga upp sitt abonnemang genom att kontakta Karma Mobils kundtjänst på kontakt@karmamobil.se eller genom Karma Mobils app "Mitt Karma". Sker uppsägningen via appen "Mitt Karma" avslutas abonnemanget omgående och går inte längre att bruka. Karma Mobil har rätten att säga upp avtalet och tillhörande abonnemang. Om detta skulle ske informeras kunden minst 60 dagar innan.
Det här betyder:

Hur går en uppsägning till och vad gäller då?

Karma Mobil äger rätten att ändra innehållet i de allmänna villkor som beskrivs i detta dokument inklusive abonnemangsavgifter.

Sker sådan förändring notifieras kunden om detta via SMS och eller mejl senast en (1) månad innan ändringen börjar gälla. Godkänner inte kunden de nya villkoren har kunden rätt att säga upp avtalet.

Det här betyder:

Här beskrivs hanteringen av ändrade villkor för tjänsten.

Från det att abonnemanget beställs, har kunden 14 dagar på sig att ångra sitt köp. Det SIM-kort som kunden eventuellt mottagit ska då sändas tillbaka till Karma Mobil på kundens bekostnad. Eventuella avgifter som betalats i förskott betalas tillbaka till kunden av Karma Mobil. Återbetalning sker endast efter att returen av SIM-kortet har mottagits av Karma Mobil. Eventuell förbrukning (rörliga avgifter) kommer debiteras kunden. Önskar kunden ångra sitt köp ska denne informera Karma Mobil skriftligen, helst genom att skicka epost till kontakt@karmamobil.se
Det här betyder:

Om jag ångrar mig - hur går jag tillväga då och vad gäller?

Om en tvist gällande avtalet uppstår mellan Karma Mobil och kunden och parterna inte kan komma överens, ska detta avgöras av allmän domstol och enligt svensk lag. En anmälan kan även lämnas in till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Ett beslut som tas av ARN hanteras som en rekommendation och ska inte anses vara avgörande. Mer om detta finns att läsa på ARN’s hemsida. Karma Mobil har förbundit sig till att efterleva de uppföranderegler som Telekområdgivarna tagit fram. Mer om dessa regler finns att läsa på www.telekomradgivarna.se
Det här betyder:

Om vi inte kan komma överens - vad gör vi då?

Abonnemang som tecknas med "Åldersrabatt" har en reducerad månadsavgift på abonnemanget under de två första månaderna.

Rabatten baseras på den ålder (i år) som kunden är när abonnemanget tecknas. En ålder på 57 år ger då en rabatt på 57%.

Åldersrabatten avser endast den fasta månadsavgiften. Rabatten gäller exempelvis inte tilläggstjänster som kunden har tecknat, rörliga förbrukningsavgifter (exempelvis utlandssamtal) eller fakturaavgift eller andra liknande avgifter.

Efter två månader från tecknandet av abonnemanget upphör rabatten och ordinarie månadsavgift gäller.

Åldersrabatten gäller för nytecknade kunder.

Det här betyder:

Här förklaras hur "Åldersrabatten" fungerar.

Kund har möjligheten att byta mobilabonnemang till ett större eller mindre när behovet uppstår.

En ändring till abonnemang med mer surfmängd kan göras valfri dag i månaden.

En ändring till abonnemang med lägre surfmängd utförs alltid vid ett månadsskifte.

Under ett och samma kalenderår kan uppgradering av abonnemang ske kostnadsfritt maximalt 6 gånger.

För uppgraderingar utöver 6 stycken per kalenderår har Karma Mobil rätten att ta ut en särskild avgift, se prislista.

   
Det här betyder:

Här beskrivs vad som gäller vid upp-/nedgradering av befintligt abonnemang.

Om du har frågor om våra allmänna villkor eller tjänster är du välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter på www.karmamobil.se/kundtjanst eller nedan:
 

Karma Mobil AB

Box 1113

131 26 Nacka Strand

E-post: kontakt@karmamobil.se

Telefon: 010-750 05 25

Det här betyder:

Information om hur du kommer i kontakt med Karma Mobil