My Beat’s Allmänna Villkor

Nedan listas ord och benämningar med tillhörande beskrivning som används i de allmänna villkoren. 

 • Abonnemang. Avser den tjänst som My Beat erbjuder till privatpersoner för att kunna ringa, skicka SMS/MMS eller surfa. I abonnemanget kan även tilläggstjänster ingå, exempel på dessa finns beskrivet under ”Tilläggstjänster”. 
 • Aktiveringsdatum. Avser den dag som kunden önskar att abonnemanget ska börja gälla från eller tidigast möjliga dag därefter. 
 • Avtalet. Avtalet mellan My Beat AB och kunden består av de Allmänna villkoren, villkoren för betalning och leverans, orderbekräftelsen samt prislistan. 
 • My Beat. Företaget MyBeat AB med organisationsnummer 5569887556 
 • Karma Mobil. 2023-01-09 förvärvades Karma Mobil AB av My Beat AB
 • Kunden. Myndig privatperson som är folkbokförd i Sverige och som tecknat avtal med Karma Mobil för dess tjänster. 
 • KundtjänstKontaktuppgifter till MyBeats kundtjänst framgår på https://mybeat.se/kundtjanst/  
 • MobilnätetMyBeat äger inget eget telenät utan hyr av annan nätägare. 
 • Orderbekräftelse. Vid köp av abonnemang skickas en bekräftelse till kunden när beställningen godkänts. I denna framgår bland annat vilken tjänst som avses och till vilket pris. 
 • Portering. När en kund vill ta med sig sitt befintliga nummer från tidigare operatör kan detta flyttas till det nya abonnemanget hos MyBeat. 
 • Prislista. På MyBeats hemsida finns gällande prislistor för aktuella tjänster och produkter. 
 • Tilläggstjänster. MyBeat erbjuder olika tilläggstjänster via våra samarbetspartners som kunden kan välja att teckna.
Det här betyder:

Förklarande text till vad som händer när en beställning läggs.

Det abonnemang som Kunden har beställt enligt avtalet ska levereras av My Beat 

Om det finns motstridiga uppgifter mellan dokumenten i avtalet gäller dessa i följande prioriteringsordning: 1.Orderbekräftelse, 2. Prislistan och 3. Allmänna Villkor.  

 När ett avtal har tecknats med särskilda villkor, t.ex. kampanjpris och detta har accepterats av kunden så gäller detta i första hand.  My Beat har rätt att sälja hela eller delar av sin verksamhet till annan part utan att avtalet mellan My Beat och kunden upphör att gälla. 

Det här betyder:

Här listas de styrande dokumenten

Beställning 

Beställning av abonnemang och tjänster sker via www.mybeat.se alternativt genom att kontakta kundtjänst. 

Vid en beställning förbehåller sig My Beat rätten utföra en kreditupplysning. Detta gör vi för att säkerställa att beställaren exempelvis är myndig och kan betala för abonnemanget. 

Vid beställning skickas en orderbekräftelse ut. Har kunden angivit en e-postadress används denna för utskicket. Om inte, postas bekräftelsen med ordinarie brev till folkbokföringsadressen. 

 

Godkännande av beställning 

När orderbekräftelsen skickats är avtalet mellan My Beat och kunden bindande. Skulle en kreditupplysning ge indikationer på att kunden inte kan betala för sitt abonnemang eller inte är myndig, har My Beat rätten att neka beställningen. Om så skulle ske, meddelas kunden snarast möjligt. 

My Beat har rätten att häva en beställning om det finns indikationer på att beställningen innehåller uppenbara felaktigheter eller att syftet med beställningen är att omgående flytta s.k. “Guldnummer” till annan operatör. 

 

Aktivering 

Under beställningsförfarandet anger kunden önskat aktiveringsdatum. I händelse av att kunden önskar flytta med sitt nummer från tidigare mobiloperatör är datumet för aktivering även porteringsdatum. Om det av någon anledning finns hinder för att utföra flytten vid det önskade datumet, sker flytten tidigast möjliga nästkommande dag. SIM-kort och information skickas till kundens folkbokföringsadress senast 4-5 dagar innan aktiveringsdagen. Om leveransen mot förmodan blir försenad och kunden inte godkänner det nya leveransdatumet äger kunden rätt att häva avtalet. 

 

Flytt av nummer 

När kunden begärt om portering (flytt av nummer) av sitt telefonnummer från tidigare operatör kan detta endast ske när det inte finns någon bindningstid hos den tidigare operatören. Om det finns bindningstid ansvarar kunden för att avsluta abonnemanget hos den tidigare operatören och själv stå för eventuella merkostnader. Vilka villkor som gäller hos den tidigare operatören är kundens ansvar att ta reda på.  

En portering kan ibland misslyckas, mestadels på grund av att det finns en gällande bindningstid. Om så är fallet kommer My Beat att informera kunden om orsaken. My Beat äger rätten att avsluta avtalet mellan kunden och My Beat om porteringen misslyckas flertalet gånger eller kunden inte går att nå. 

Det här betyder:

Beskrivning av vad som händer vid en beställning

Med ett abonnemang hos My Beat ges tillgång till mobilnätet och kunden kan då hantera samtal, SMS/MMS samt surfa med sin mobiltelefon. Förbrukningsmängd och eventuella tilläggstjänster framgår av orderbekräftelsen. 

Det kan finnas begränsningar i kundens mobiltelefon som gör att vissa tjänster inte går att nyttja som tänkt. Det kan t.ex. röra sig om äldre mobiltelefoner som inte har stöd för dagens teknik. Vilken mobiltelefon som kunden väljer att använda är kundens ansvar. 

Abonnemang med fria samtal innebär att minutavgiften är 0 kronor för samtal till fasta och/eller mobila användare med ett svenskt nationellt telefonnummer. Fria samtal gäller inte samtal såsom t.ex. betalsamtal, mediasamtal, samtal till nummerupplysning, telefonkortstjänster tillhandahållna av annan part eller andra liknande tjänster.  

Det är kundens ansvar att se till att inga oönskade samtal som tex utlandssamtal görs från mobilabonnemanget.  

Tjänsten Fria samtal har ett tak på max 3000 minuter, 3000 sms och 1000 mms per månad. 

Utöver det blir kunden debiterad per samtalsminut/sms/mms enligt för tillfället gällande prislista.  

My Beat ansvarar inte för att eventuell prenumeration av tjänster startas genom appar eller liknande i kundens telefon.   

 

Mobila Bredbanden får bara användas inom Sverige.  

 

My Beats ansvar 

My Beat ansvarar för att förse kunden med ett SIM-kort, koder och telefonnummer för att abonnemanget ska fungera. Om det föreligger anledning har My Beat rätten att förse kunden med exempelvis ett nytt SIM-kort. Detta kan exempelvis ske vid ett teknikskifte. Detta byte utförs utan någon merkostnad för kunden. My Beat är inte själva ägare av mobilnätet utan hyr in sig i andra operatörers mobilnät. My Beat har rätt att på eget beslut byta leverantör av mobilnät. I det fallet kommer kunden bli informerad samt bli tilldelad ett nytt SIM-kort som behöver sättas in i mobiltelefonen för att tjänsten ska fortsätta att fungera. 

 

Störningar 

My Beat arbetar för att hålla en så hög kvalitet som möjligt men kan inte garantera att störningar kan förekomma. Störningar kan bero på den täckning som finns på platsen som kunden befinner sig på. Det kan även förekomma överbelastning av nätet. 

Om felet beror på My Beat kan kunden ha rätt till ersättning. Storleken på ersättningen beror på störningens omfattning och betalas normalt ut genom ett avdrag på kundens nästkommande faktura. 

 

Ersättning 

Ersättningen baseras på en procentsats av kundens fasta månadsavgift den månad som störningen gällde och från det att kunden har gjort en felanmälan. Ersättning erläggs enligt följande modell: 

 • 5-10 dagars störning = 20% 
 • 10-15 dagars störning = 50% 
 • Mer än 15 dagars störning = 100% 

My Beat betalar inte ut ersättning per automatik utan kunden måste inkomma med en felanmälan senast två månader från dess inträffande. 

Ingen annan ersättning än ovan beskrivna procentsatser erläggs. 

Det här betyder:

När du köper ett abonnemang, vad ingår då?

Hur mycket surf (datatrafik) som kan nyttjas av kunden varje månad framgår av orderbekräftelsen. 

Outnyttjad surf efter månadens slut blir per automatik förbrukad och sparas inte till nästa månad. Den upphör även när abonnemanget avslutas eller stängs av. Skulle den surf som ingår i abonnemanget inte räcka hela månaden har kunden möjlighet att köpa till en extra pott alternativt uppgradera abonnemanget. 

Vid köp av extra pott gäller den till dess den är förbrukad eller som längst till innevarande månadsslut. 

Det här betyder:

Förklarar hur surfmängden hanteras i ditt abonnemang

Roaming inom EU/EES
För att nyttja ett mobilabonnemang inom EU/EES ska kunden ha sin normala hemvist i, eller i väsentlig omfattning, befinna sig i Sverige.  My Beat har rätten att kräva dokument av kunden för att styrka att så är fallet. 

 

Fair Usage Policy 
Mängden data som ingår mobilabonnemangen för vistelse i annat EU/EES land är begränsad. Hur mycket som ingår i respektive abonnemang finns beskrivet i prislistan.  Rätten att använda mobilabonnemanget i utländska operatörers mobilnät inom EU/EES utan att erlägga extra roaming avgifter gäller förutsatt att: 
 • Vistelsen i annat EU/EES land understiger 50% av tiden under en rullande 4-månaders period och/eller 
 • Trafiken (samtal, sms, mms, data) som nyttjas i annat EU/EES land understiger 50% av periodens totala förbrukning. 
När brytpunkten nås informeras kunden via SMS att extra avgifter kommer att debiteras. Extra avgifter kan också tas ut om kundens mobiltelefon kopplar upp sig mot satellit eller ett angränsande land som inte ingår i EU/EES. Även samtal till betalnummer debiteras extra för. 
Det här betyder:

Hur kan jag använda mitt abonnemang när jag reser i Europa?

Kunden är skyldig att betala för de avgifter som My Beat debiterar för abonnemanget och dess nyttjande. 

Betalningsskyldighet gäller från aktiveringsdatumet och priset består vanligtvis av en fast och en rörlig del. 

Den fasta delen är själva abonnemangskostnaden och den förbrukning som ingår i denna. 

Eventuell förbrukning utöver vad som ingår (exempelvis samtal från Sverige till internationella destinationer) är den rörliga delen. Priserna för den rörliga delen återfinns i prislistan. 

Samtliga priser är i svenska kronor (SEK) och inkluderar lagstadgad moms. 

 

My Beat har även rätt att stänga av abonnemanget vid försenad eller utebliven betalning. 

Om en avstängning föreligger ska MyBeat informera kunden om detta inom rimlig tid. Ett avstängt abonnemang innebär att de tjänster som ingår i abonnemanget helt eller delvis inte går att nyttja. Betalningsskyldigheten gäller även för den tid som abonnemanget varit avstängt. 

Faktureringsmetoder 

My Beat erbjuder flertalet fakturering- och betalningssmetoder; kortbetalning, e-faktura, autogiro, swish eller pappersfaktura. Vid val av pappersfaktura har My Beat AB rätten att ta ut en fakturaavgift. Vid kort, autogiro eller e-faktura utgår ingen fakturaavgift. 

 

Fasta avgifter 

Fakturering av kunder sker månatligen i förskott. Fakturering sker under första veckan varje månad och fakturan förfaller till betalning den sista dagen i månaden. 

Detta innebär att periodens månatliga avgifter ska vara betalda innan perioden inleds. 

Rörliga avgifter 

Rörliga avgifter faktureras i efterskott på fakturan som produceras efter att förbrukningen uppstått. 

 

Betalning med kort 

När kunden valt att betala sina avgifter med kort sker dragningen från kortet samma dag, alternativt dagen efter, som fakturan har blivit utställd. För den månad som abonnemanget aktiverades debiteras kunden för perioden från aktiveringsdagen till sista dagen i innevarande månad. Dragningen från kortet initieras samma dag alternativt nästkommande dag efter att abonnemanget har börjat gälla och fakturan har ställts ut. 

 

Betalning mot faktura 

Har kunden valt andra betalningsalternativ ska betalning ske senast på fakturans förfallodatum och anses vara fullgjord när betalningen registrerats på My Beats bankgiro. 

Erläggs betalning på annat sätt än de sätt som anges på fakturan kan registreringen av denna försenas. My Beat äger rätt att debitera kunden dröjsmålsränta, påminnelse- och inkassoavgifter vid försenad betalning. 

Första fakturan som skapas kan omfatta även del av aktiveringsmånaden. 

 

Exempel: abonnemanget aktiveras 15/1. Första fakturan skapas och skickas till kund första dagen i Februari och innehåller då avgifter från 15/1 till 31/3. 

Är faktura valt som betalningsalternativ kan My Beat AB att göra en kreditupplysning på kunden. Vid negativt besked har My Beat AB rätten att neka kunden att teckna ett abonnemang. 

 
Årsfaktura
När kunden väljer att betala sitt mobilabonnemang 12 månader i förskott rabatteras priset med motsvarande 2 månadsavgifter. Under den förbetalda perioden kan kunden byta abonnemang - prisskillnaden justeras antingen på nästa årsfaktura eller med nästkommande årsfaktura. Eventuella merkostnader som uppstår utöver abonnemangsavgiften, exempelvis betalsamtal, samtal till utlandet eller köp av extra surf, debiteras detta via separat faktura.
Det här betyder:

Här beskrivs hur avgifterna faktureras och olika betalningsalternativ för dig som kund.

Kunden ansvarar för att abonnemanget inte används av obehörig person. I det fall abonnemanget nyttjats av obehörig står kunden fortfarande kvar som betalningsansvarig. 

 

Borttappat SIM-kort eller koder 

Skulle kundens SIM-kort eller koder tappas bort är kunden skyldig att anmäla detta till My Beat omgående. Om abonnemanget spärras p.g.a. borttappat SIM-kort är kunden fortsatt betalningsskyldig för abonnemangets fasta avgifter. 

 

Annan brukare av abonnemanget 

I de fall kunden har beställt abonnemang till en familjemedlem eller nära vän står kunden som ansvarig för allt som rör abonnemanget (exempelvis förbrukning och avgifter). Kunden kan dock välja att spärra abonnemanget från extra kostnader exempelvis betalsamtal för att på så sätt kontrollera förbrukningen. My Beats abonnemang levereras utan sådan spärr aktiverad. 

 

Uppdatering av uppgifter 

Kunden ansvarar under avtalets gällande att hålla My Beat uppdaterade med sådan information som krävs för att upprätthålla avtalet, exempelvis adressändring. 

 

Missbruk eller extremt nyttjande 

Nyttjas abonnemanget på ett sätt som bryter mot gällande lag står kunden som ensamt ansvarig. Avtalet för abonnemanget förutsätter ett nyttjande som kan anses vara normalt för en privatperson. Om kunden bryter mot sitt ansvar har My Beat rätten att avsluta abonnemanget och häva avtalet. Om abonnemanget används på ett sätt som strider mot avtalet och därmed orsakar My Beat skada kan My Beat kräva kunden på ersättning. 

Det här betyder:

Här förklaras vad du som kund bör tänka på gällande hantering av abonnemang och telefon.

Ingen bindningstid 

Abonnemangen som My Beat erbjuder har ingen bindningstid utan kan sägas upp per det datum som kunden önskar. Undantag kan förekomma då kund på egen begäran har tecknat köp av mobiltelefon kopplat till mobilabonnemanget alternativt godkänt särskilt erbjudande som innefattar bindningstid på mobilabonnemanget. 

 

Återstående avgifter 

I det fall det finns rörliga avgifter som inte fakturerats vid avtalets upphörande äger My Beat rätten att debitera dessa i efterhand. Gällande abonnemangsavgiften som avser den månad som abonnemanget upphör, ska den erläggas till fullo. Avdrag för eventuellt resterande dagar under månaden som abonnemanget inte var aktivt utgår ej. 

 

Tillvägagångssätt vid uppsägning 

Kund kan be annan operatör om att flytta över aktuellt telefonnummer per ett specifikt datum. Förutsatt att det inte föreligger några hinder för flytten, blir det datum som har angivits för flytt (porteringsdatum) samma datum som abonnemanget avslutas hos My Beat. 

Kunden kan också säga upp sitt abonnemang genom att kontakta My Beats kundtjänst eller genom My Beats mobil app. 

Sker uppsägningen via appen avslutas abonnemanget omgående och går inte längre att bruka. 

My Beat har rätten att säga upp avtalet och tillhörande abonnemang. Om detta skulle ske informeras kunden minst 60 dagar innan. 

Det här betyder:

Hur går en uppsägning till och vad gäller då?

My Beat äger rätten att ändra innehållet i de allmänna villkor som beskrivs i detta dokument inklusive abonnemangsavgifter. 

Sker sådan förändring notifieras kunden om detta via SMS och/eller mejl senast en (1) månad innan ändringen börjar gälla. Godkänner inte kunden de nya villkoren har kunden rätt att säga upp avtalet. 

Det här betyder:

Här beskrivs hanteringen av ändrade villkor för tjänsten.

Från det att abonnemanget beställs, har kunden 14 dagar på sig att ångra sitt köp. Det SIM-kort som kunden eventuellt mottagit ska då sändas tillbaka till My Beat på kundens bekostnad. Eventuella avgifter som betalats i förskott betalas tillbaka till kunden av My Beat. Återbetalning sker endast efter att returen av SIM-kortet har mottagits av My Beat. Eventuell förbrukning (rörliga avgifter) kommer debiteras kunden. 

Önskar kunden ångra sitt köp ska denne informera My Beat skriftligen till kundtjänst.

Det här betyder:

Om jag ångrar mig - hur går jag tillväga då och vad gäller?

Om en tvist gällande avtalet uppstår mellan My Beat och kunden och parterna inte kan komma överens, ska detta avgöras av allmän domstol och enligt svensk lag. En anmälan kan även lämnas in till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Ett beslut som tas av ARN hanteras som en rekommendation och ska inte anses vara avgörande. Mer om detta finns att läsa på ARN’s hemsida. My Beat har förbundit sig till att efterleva de uppföranderegler som Telekområdgivarna tagit fram. Mer om dessa regler finns att läsa på www.telekomradgivarna.se 

Det här betyder:

Om vi inte kan komma överens - vad gör vi då?

Abonnemang som tecknas med "Åldersrabatt" har en reducerad månadsavgift på abonnemanget under de två första månaderna.

Rabatten baseras på den ålder (i år) som kunden är när abonnemanget tecknas. En ålder på 57 år ger då en rabatt på 57%.

Åldersrabatten avser endast den fasta månadsavgiften. Rabatten gäller exempelvis inte tilläggstjänster som kunden har tecknat, rörliga förbrukningsavgifter (exempelvis utlandssamtal) eller fakturaavgift eller andra liknande avgifter.

Efter två månader från tecknandet av abonnemanget upphör rabatten och ordinarie månadsavgift gäller.

Åldersrabatten gäller endast för nytecknade kunder.

Det här betyder:

Här förklaras hur "Åldersrabatten" fungerar.

Kund har möjligheten att byta mobilabonnemang till ett större eller mindre när behovet uppstår. 

 • En ändring till abonnemang med mer surfmängd kan göras valfri dag i månaden. 
 • En ändring till abonnemang med lägre surfmängd utförs alltid vid ett månadsskifte. 

Under ett och samma kalenderår kan uppgradering av abonnemang ske kostnadsfritt maximalt 6 gånger. 

För uppgraderingar utöver 6 stycken per kalenderår har My Beat rätten att ta ut en särskild avgift, se prislista. 

Det här betyder:

Här beskrivs vad som gäller vid upp-/nedgradering av befintligt abonnemang.

I det fall kund på egen begäran har beställt mobiltelefon eller accepterat särskilt erbjudande kopplat mot bindningstid kan gäller följande: 

My Beat har pant i den köpta varan tills den är fullt betald, med tillägg av räntor och  

omkostnader. Tills detta har skett har kunden inte rätt att avyttra, pantsätta, hyra ut eller låna  

ut varan. My Beat förbehåller sig rätten att IMEI-spärra köpta varor vid grov vårdslöshet/svindel.  

Panträtten omfattar också eventuella nya varor kunden köper av My Beat, till säkerhet av det  

samlade belopp som kunden är skyldig i sina kreditavtal. Varorna identifieras med signatur på  

leveransbekräftelsen.  

Om någon form av verkställighet har gjorts av kunden, inklusive att kunden går in i  

skuldförhandlingar, går i konkurs eller på något annat vis riskerar att mista äganderätten på varan, pliktar kunden att underrätta My Beat skriftligt om förhållandet så fort som möjligt  

Abonnemangsavtalet är pantsatt till Svea Bank AB. Betalning av fordringar – av vad slag  

det vara må – som har sin grund i detta avtal kan med befriande verkan därför bara göras till  

Svea Bank AB och de konton som Svea Bank AB anvisar. 

Det här betyder:

Kan jag ha bindningstid på mitt abonnemang och vad gäller då?

Allmänna Villkor – köp av mobiltelefon. 

Vad gäller vid köp av telefon? 

My Beat AB (nedan kallat My Beat) samarbetar med Refurbly för leverans av begagnade telefoner. Alla termer som beskrivs här är under Refurblys ansvar, men alla förfrågningar relaterade till dessa går till My Beat. 

Alla produkter har genomgått Refurblys kvalitetssäkringsprocess. 

 

Begagnade varor köps alltid i befintligt skick. Beskrivning av skick baseras på hur respektive handläggare upplever aktuell enhet, vi förbehåller oss rätten att göra en bedömning av varans skick. Repor och mindre märken räknas ej som skador utan som slitage. Vidare vill vi upplysa om att begagnade enheter kan ha reparerats/uppgraderats av oss eller tidigare ägare med komponenter som ej är original. 

 

Begagnade varor köps alltid i befintligt skick, samtliga funktioner testas men kan inte alltid bli hundraprocentig (100%). I det fall funktionstest har gjorts kontrolleras att enheten tar emot laddning, att enhetens skärm och touch fungerar, att enhetens fysiska knappar fungerar samt uppkoppling av samtal, samtalshögtalare och samtalsmikrofon. 

 

Det kan finnas vissa osäkra funktioner som är svåra att testa dess funktionalitet. Komponenter och funktioner som inte testas och kan vara osäkra är bl.a men inte enbart: Wifi, Kamera, Batterikapacitet, Mjukvaruversion, Språkval, Enskilda applikationer, Headset, Bluetooth, GPS, Frekvensstöd, 2G funktionalitet, 3G funktionalitet, 4G funktionalitet samt generell problematik med att enhet fryser eller hänger sig. 

 

Begagnade varor köps alltid i befintligt skick men vi lämnar alltid vår 12 månaders garanti. Vidare levereras begagnad enhet utan kartong, laddare, och bruksanvisning. Enbart handenhet samt laddningskabel ingår vid köp av begagnad vara. 

 

Refurbly AB (Refurbly) kan ej garantera att True Tone fungerar i de begagnade produkter som säljs. Detta på grund av att True Tone är omöjlig att återställa/reparera om funktionen saknades vid inköpstillfället.  

My Beat förbehåller sig alltid rätten att annullera en beställning efter att orderbekräftelse skickats ut till kund  

 

Hur fungerar ångerrätten? 

Konsumenten kan avbryta köpet av produkten i enlighet med bestämmelserna i lagen om ångerrätt. Ångerrätten innebär att konsumenten utan anledning kan returnera produkten till säljaren även om det inte finns några fel.  

 

Konsumenten måste meddela säljaren om användningen av ångerrätten inom 14 dagar efter mottagandet av produkten (uttagsformulär bifogat till orderbekräftelsen). Vid användning av ångerrätt ska My Beat informeras i förväg via uttagsformuläret, och produkten kommer att returneras till den adress som anges på uttagsformuläret. I annat fall gäller samma villkor som för inköp av nya produkter. 

Hur sker leveransen? 

Leverans sker till angiven adress i Sverige. Normal leveranstid är 2-4 arbetsdagar från den mottagna beställningen. Produkten levereras till kunden med Postnord via ombud. 

 

Vilka garantier gäller? 

Refurbly ger alltid en Refurbly Garanti™ på upp till 12 månader på gällande sortiment av telefoner. Fel som eventuellt upptäcks repareras av Refurbly i egen verkstad. Refurbly Garanti™s giltighetstid är 12 månader, räknat från inköpsdagen eller när du tagit emot varan. Garantins giltighetsområde är Sverige i dagsläget.  

Vid ett garantiärende repareras mobilen skyndsamt och returneras till kunden.  

Om enheten har ett svårdiagnosticerat fel ersätts mobilen men en likvärdig modell efter överenskommelse med kund. 

 

OBS! Innan du skickar in din mobil på service skall du göra följande: 

 • Radera enheten  

Gå till Inställningar > Allmänt > Nollställ > Radera allt innehåll och inst. Om det behövs anger du lösenkoden till Apple-ID. Om du inte kan radera enheten eftersom den inte slås på eller inte svarar kan du radera den från ditt iCloud.com  

 • Se till att aktiveringslåset är av  

Ditt skärmlås måste vara avaktiverat (koden för att komma in i telefonen). Om det ej går måste du meddela oss din kod.  

 • Ta bort SIM-kortet och dina tillbehör  

Se till att ta ur ditt SIM-kort och ta bort eventuella fodral/skärmskydd från enheten. Behåll din kabel och laddare, dem behöver vi inte.  

 

Nu är enheten redo att skickas in till oss . 

Har du inte fått tillräcklig information kontaktar du Refubly-supporten.  

 

Hur ser underhållsprocessen ut? 

Fel som upptäcks i produkten repareras. Om tillgången på reservdelar är begränsad, reservdelarna är orimligt dyra eller om det på annat sätt visar sig vara olönsamt att reparera produkten, ersätts den defekta telefonen med en motsvarande produkt. Tack vare vår extra snabba reparationsservice tar Refurblys garantireparation i genomsnitt 2−7 arbetsdagar räknat från det att telefonen inkommit för reparation. I vissa fall, till exempel på grund av semestrar eller andra orsaker kan reparationen ta längre tid. För att produkten ska kunna repareras inom en rimlig tid, bör även produktens kvalitet, tillgången på reservdelar, felets omfattning och andra tekniska specialfall beaktas.  

Beakta att följande funktioner, delar eller åtgärder omfattas inte av Refurblys Garanti:  

 • Självorsakade skador, sprickor i glaset, böjd telefon, samt skador på hemknappen/skärmen/kameran/övrig funktion till följd av felaktig användning (till exempel att telefonen har blivit tappad).  
 • Fel i programvara  
 • Normalt slitage av batteri  
 • Produkten har en fuktskada  
 • Fel som uppstår om telefonen kopplats till en ojordad kontakt  
 • Kapning av ledning till strömkälla eller fysiskt öppnande av apparaten  
 • Fraktskadad produkt på grund av avsändarens vårdslöshet (se alltid till att förpacka alltid produkten väl)  
 • Borttagna serienummer eller nummer som på annat sätt gjorts oläsbara  
 • Övriga indirekta eller rent ekonomiska skador som orsakats av att produkten skadats, såsom förlorade datafiler  
 • Produkten har blivit servad eller reparerad av kunden eller en tredje part  
 • Användaren har glömt sitt Apple ID, lösenord eller skärmkod  

Garantin täcker enbart frakt till och från kund med transportföretag på förhand godkända av Refurbly. Garantin täcker inte kostnader för frakt utanför Sverige.  

Följande ska ingå i en returnering som omfattas av garantin 
 • Orderbekräftelse skickad per e-post som fungerar som kvitto  
 • Kundens kontaktuppgifter  
 • Kundens egen beskrivning av felet  
 • All annan kringutrustning som medföljde ursprungsförpackningen 
Vad innebär pantsättning? 

My Beat har pant i den köpta varan tills den är fullt betald, med tillägg av räntor och  

omkostnader. Tills detta har skett har kunden inte rätt att avyttra, pantsätta, hyra ut eller låna  

ut varan. My Beat förbehåller sig rätten att IMEI-spärra köpta varor vid grov vårdslöshet/svindel.  

Panträtten omfattar också eventuella nya varor kunden köper av My Beat, till säkerhet av det  

samlade belopp som kunden är skyldig i sina kreditavtal. Varorna identifieras med signatur på  leveransbekräftelsen.  

Om någon form av verkställighet har gjorts av kunden, inklusive att kunden går in i  

skuldförhandlingar, går i konkurs eller på något annat vis riskerar att mista äganderätten på varan, pliktar kunden att underrätta My Beat skriftligt om förhållandet så fort som möjligt  

Abonnemangsavtalet är pantsatt till Svea Bank AB. Betalning av fordringar – av vad slag  

det vara må – som har sin grund i detta avtal kan med befriande verkan därför bara göras till  

Svea Bank AB och de konton som Svea Bank AB anvisar.  

Det här betyder:

Vad gäller vid köp av telefon?

Kontaktuppgifterna till My Beat går att hitta på www.mybeat.se/kundtjanst 
Det här betyder:

Information om hur du kommer i kontakt med Karma Mobil